کرسی یونسکو در آموزش سلامت

چهارمین کنفرانس علمی سالانه سلامت روان و رسانه

چهارمین کنفرانس علمی سالانه سلامت روان و رسانه برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان: چهارمین کنفرانس علمی یکروزه سلامت روان و رسانه با موضوع چالش‌های سلامت روان و غفلت همگانی ( با امتیاز بازآموزی) در تاریخ 6 اسفند ماه 1392 در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان انستیتو روانپزشکی تهران برگزار شد.

 در این کنفرانس دو میزگردبا عناوین،جامعه پزشکی، نظام سلامت و سیاستگذاران  - رسانه، جامعه و فرهنگ تشکیل گردید.

گفتنی است: این کنفرانس با همکاری کرسی یونسکو در آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی روانپزشکان ایران،دفتر سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ،مرکز تحقیقات ایمونولوژی وآسم و آلرژی و دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشکدهعلوم رفتاری و سلامت روان انستیتو روانپزشکی تهران برگزار شد.