کرسی یونسکو در آموزش سلامت

چهارمین کنفرانس علمی سالانه سلامت روان و رسانه

چهارمین کنفرانس علمی سالانه سلامت روان و رسانه برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان: چهارمین کنفرانس علمی یکروزه سلامت روان و رسانه با موضوع چالش‌های سلامت روان و غفلت همگانی ( با امتیاز بازآموزی) در تاریخ 6 اسفند ماه 1392 در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان انستیتو روانپزشکی تهران برگزار شد.

 در این کنفرانس دو میزگردبا عناوین،جامعه پزشکی، نظام سلامت و سیاستگذاران  - رسانه، جامعه و فرهنگ تشکیل گردید.

گفتنی است: این کنفرانس با همکاری کرسی یونسکو در آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی روانپزشکان ایران،دفتر سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ،مرکز تحقیقات ایمونولوژی وآسم و آلرژی و دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشکدهعلوم رفتاری و سلامت روان انستیتو روانپزشکی تهران برگزار شد.

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر