کرسی یونسکو در آموزش سلامت

کودکان و فضای مجازی، محور همایش سالانه سلامت روان و رسانه

ششمین همایش سالانه «سلامت روان و رسانه» با محور آموزش و پیشگیری اختلالات روانی کودکان و نوجوانان و نقش رسانه‌ها

به گفته دکتر مصطفی معین، رئیس کرسی یونسکو در آموزش سلامت و رئیس کمیته علمی این همایش، شیوع و بار اختلالات روان در کودکان و نوجوانان، اختلالات روان و انگ و باورهای نادرست و همچنین وابستگی و اعتیاد به موبایل، اینترنت و فضای مجازی در این گروه سنی، محورهای اصلی همایش امسال سلامت روان و رسانه هستند. معین از 30 دی‌ ماه به عنوان آخرین مهلت ارسال مقالات یاد و تصریح کرد که همایش علمی سلامت روان و رسانه، با تکیه بر پژوهش‌های علمی و بر پایی جلسات متعدد با استادان و صاحبنظران فرهیخته، چه در حوزه رسانه و چه در حوزه سلامت روان، قصد دارد تا به بررسی ابعاد مغفول‌مانده سلامت روان و همچنین تعیین نقش رسانه‌ها برای کمک به ارتقای آن بپردازد.