کرسی یونسکو در آموزش سلامت

درباره ما

همایش سلامت روان و رسانه نخستین اولویت کرسی یونسکو می‌باشد که به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی رسیده است و از سال 1389 هرساله برگزار شده‌است.

کرسی یونسکو در آموزش سلامت در خرداد ماه سال 1383 تاسیس شد و چشم انداز آن عبارت است از: "پایگاه ملّی و منطقه ای برای هدایت و حمایت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و ترویجی در جهت ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آحاد جامعه در چشم انداز توسعه بلند مدت کشور و در چارچوب اهداف علمی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی یونسکو "

چهار ستون و اهداف اصلی آموزش از دیدگاه یونسکو: آموختن برای برخورداری از آگاهی، آموختن برای کسب مهارت، آموختن برای همزیستی و آموختن برای زندگی بهتر است.

ماموریت کرسی کمک به ارتقا، انسجام و هماهنگی نظام آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی و مستند سازی فعالیت‌های ملی، منطقه ای و بین المللی در امر آموزش سلامت می‌باشد.

همایش سلامت روان و رسانه، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های کرسی یونسکو، سالانه و با عناوین ذیل برگزار شده‌است:

-نخسین همایش در سال 1389 با توجه به اهمیت نقش سازنده و یا مخرب رسانه‌ها در سلامت روان جامعه، با موضوع نقش رسانه در انگ زدایی برگزار شد.

-دومین همایش در سال 1390 با موضوع "نقش رسانه در استفاده نادرست از داروها" برگزار شده است که انتخاب موضوع آن بر مبنای انواع بدفهمی‌ها و بدآموزی‌ها از جمله مصرف بی رویه داروها و عدم همکاری در مصرف داروها، به خصوص در حوزه سلامت روان بوده‌است.

-موضوع سومین همایش در سال 1391 "هزینه‌های اختلالات روان" بوده است که نه تنها به لحاظ درمان بلکه به دلیل کاهش بهره وری نیز بار سنگینی دارند.

-چهارمین همایش در سال 1392 با موضوع سلامت روان و غفلت همگانی برگزار شد که هشداری جدی بود برای این‌که بدانیم غفلت در سطح جامعه و سطح مسئولان وحتی در خود رسانه ها و خانواده‌ها نیز وجود دارد. همچنین اهمیت و حساسیت غفلت، ریشه‌ها وراه‌کارهایی برای کنترل آن، مورد بررسی قرار‌گرفت.

-پنجمین همایش در سال1393 با موضوع "سلامت روان و رسالت همگانی" برگزار گردید که"آموزش و پیشگیری اختلالات روان در کودکان و نوجوانان و نقش رسانه‌ها" موضوع مورد بحث در همایش بوده‌است.

-ششمین همایش در سال 1394 با موضوع "آموزش، پیش‌گیری از اختلالات روانی در کودکان و نوجوانان" برگزار گردید. این همایش به آسیب‌پذیرترین گروه‌های سنی و اجتماعی و نقش رسانه‌ها در این حوزه پرداخت.

-هفتمین همایش در سال 1395 با موضوع "جامعه پزشکی، سواد سلامت روان و رسانه" بوده است که از سویی جامعه پزشکی و از سویی دیگر رسانه‌ها را در این موضوع مخاطب قرار داده‌است.

-هشتمین همایش نیز در سال 1396 با موضوع خشونت برگزار گردید که محورهای اصلی آن خشونت‌های اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و سازمانی بوده است.

- نظر به این مهم که خشونت یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اجتماعی محسوب می‌شود، این بحث به‌عنوان موضوع. نهمین همایش سلامت روان که در سال 1397 برگزار خواهد‌شد، نیز، خواهد‌بود.